ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 şi a listei de investiţii pentru anul 2010

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 octombrie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu prevederile  Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.a”, precum şi art.45 alin. 2 coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE: 

          Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli  pentru anul 2010,  conform influenţelor prevăzute în anexa 1 la prezenta hotărâre.

         Art. 2  Se aprobă rectificarea bugetului unităţilor finanţate parţial din venituri proprii pentru anul 2010, conform influenţelor prevăzute în anexa 2  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art. 3  Se aprobă rectificarea bugetului unităţilor finanţate integral din venituri proprii pentru anul 2010, conform influenţelor prevăzute în anexa 3  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art. 4  Se aprobă modificarea Listei anuale de investiţii pentru anul 2010 conform anexei 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art. 5  Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CHIRUŢĂ VASILE

                                                    Contrasemnează

                                                      p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

28 octombrie 2010

NR.129