ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind reorganizarea serviciului Poliţiei Comunitare în serviciul Poliţia locală din municipiul Vatra Dornei

 

    Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 ianuarie 2011

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu  prevederile   din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale şi ale HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

 În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „a" şi alin. (3) lit.”b”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă reorganizarea serviciului Poliţiei Comunitare în serviciul Poliţia locală din  municipiul Vatra Dornei,  ca serviciu în cadrul

aparatului  de specialitate al primarului.

            Art. 2 Organigrama şi statul de funcţii a poliţiei locale precum şi  Regulamentul de organizare şi funcţionare  vor face obiectul unei viitoare hotărâri a consiliului local, după obţinerea avizului ANFP.    

            Art. 3 Primarul municipiului, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează                                                                                                                                                               

                                                                                                                     p.Secretar municipiu

Rodica Albei

Vatra Dornei

20.01.2011

NR. 1