ROMÂNIA                              

                                                         JUD. SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea modelului tip pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 ianuarie 2011

Având în vedere expunerea de motive a  preşedintelui comisiei de urbanism din cadrul consiliului local, domnul Boca Roman, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi ale  Legii nr.213/1998 privind  proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă modelul tip pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră , conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.2 Regulamentul de închiriere şi amplasamentul construcţiilor prevăzute la alin. 1, vor fi aprobate prin hotărâre a consiliului local.

      Art.3 Primarul, prin Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează                                                                                                                                                               

                                                                                                          p.Secretar municipiu

Rodica Albei

Vatra Dornei

20 ianuarie 2011

NR. 10