ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea deplasării  delegaţiei municipiului Vatra Dornei la Conferinţa internaţională de la Rzeszow –Polonia  în perioada

29-30.09.2011

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,   întrunit în şedinţă extraordinară în data 19 septembrie 2011

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”, alin. 6 lit. ,,a”, pct. 4,5, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

             Art. 1 Se aprobă deplasarea unei delegaţii a  municipiului Vatra Dornei, formată din trei persoane, la Conferinţa internaţională de la Rzeszow –Polonia  în perioada 29-30.09.2011.

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei necesare, reprezentând cheltuieli de transport. 

Art. 3 Primarul municipiului, prin Directia buget contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

         EMIL APOSTOAIE

    

            

 

              Contrasemneaza,

     p.Secretarul municipiului

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

19 septembrie 2011

Nr.101