ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  închirierii prin  licitaţie publică deschisă cu strigare, a spaţiului comercial situat în str. Luceafarului, nr.3, cu destinatia de prestari servicii – frizerie-coafura

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra - Dornei, judetul Suceava, intrunit in sedinta ordinara in data de 11.10.2011

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin. (5) lit.”a”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, pentru o perioada de 5 ani,  a spaţiului comercial situat în strada str. Luceafărului nr.1, cu destinatia de prestări servicii – frizerie .

 Art.2 Preţul de pornire la licitaţie, este cel stabilit  conform prevederilor HCL nr. 134/2010.

Art.3 Caietului de sarcini  va fi aprobat de catre Consiliul local.

          Art.4 Primarul, prin Direcţia economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

   Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

Vatra Dornei

11.10.2011

Nr.103