ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii contractului de  închiriere nr.24495/21.10.2009, a centralei termice de la SC Regnafor SA în vederea furnizării agentului termic pentru locuitorii din strada Schitului

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, intrunit in sedinta ordinara in data de 11.10.2011

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale, precum şi ale art. (1) din HCL nr. 33/2010;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit. “a”, pct.14 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.24495/21.10.2009, a centralei termice de la SC Regnafor SA în vederea furnizării agentului termic pentru locuitorii din strada Schitului, până la data de 15 mai 2012, cu posibilitate de prelungire conform legii.

           Art. 2 (a)Se aprobă efectuarea reparaţiilor la Centrala termică, în vederea autorizării funcţionării.

              (b)Reparaţiile se vor efectua în perioada 15 mai 2012- 15 septembrie 2012.

               c) Devizul cuprinzând sumele necesare pentru efectuarea reparaţiilor la Centrala termică va fi prezentat consiliului local.

        Art. 3 Contravaloarea chiriei va fi aprobată de către consiliul local, şi se va achita începând cu 15 octombrie 2011.

     Art. 4 Primarul municipiului, prin Directia buget Contabilitate şi  DADP va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

   Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

 

Vatra Dornei

11.10.2011

Nr.104