ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.12/20.01.2011 privind aprobarea preţului de închiriere a utilajelor proprietatea municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, intrunit in sedinta ordinara in data de 11.10.2011

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile  Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(5) lit.,,a” precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se modifica art.1 din HCL nr.12/20.01.2011 privind  preţul de închiriere a utilajelor proprietatea municipiului Vatra Dornei, conform tarifelor prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

          Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr.12/20.01.2011 raman valabile.

         Art. 3   Primarul, prin Direcţia buget-contabilitate şi DADP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

   Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

Vatra Dornei

11.10.2011

Nr.107