ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind   modificarea HCL nr.28/10.02.2011 privind aprobarea organigramei si statului de functii al societatii comerciale “ Ecologica Vatra Dornei” S.R.L.

 

Consiliul Local al Municipiului  Vatra Dornei, judetul Suceava, intrunit in sedinta ordinara in data de 11.10.2011

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HCL nr. 79/13.08.2010 ;

             În baza art.36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct.14, alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a , art.45 şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1: Se modifica statul de funcţii al S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L. , conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

 Art.2: Se modifica organigrama S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L. , conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.3.   HCL nr. 28/10.02.2011 îşi  încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4. Primarul Municipiului, prin S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L.  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

   Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

11.10.2011

Nr.108