ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind   reglementarea circulatiei pe Str.Republicii din  Municipiului Vatra Dornei (de la hotel Intus- pana la  Policlinica Veche)

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, intrunit in sedinta ordinara in data de 11.10.2011

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. “e” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001  – a administraţiei publice locale, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă reglementarea circulatiei pe Str.Republicii din Municipiului Vatra Dornei (de la hotel Intus- pana la  Policlinica Veche) astfel:

- se interzice accesul vehiculelor si autovehiculelor in zilele de sambata si duminica 15-16.10.2011 -  intre orele 6-24,  pe Str.Republicii (de la hotel Intus- pana la  Policlinica Veche)

- accesul vehiculelor in aceasta zona, va fi permis doar riveranilor.

Art. 2 Se aproba organizarea in zona si perioada mentionata la art.1, a unui targ de produse artizanale.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serv. Contabilitate,  compartimentul cadastru şi Serviciul de urbansim, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

   Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

 

Vatra Dornei

11.10.2011

Nr.109