ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării suprafeţei de 62 mp teren situat în strada Republicii nr. 23, aferent locuinţei proprietatea lui Rad Grigore

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 ianuarie 2011

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea  suprafeţei de 62 mp teren situat în Str.Republicii nr.23, aferent  construcţiei proprietatea lui Rad Grigore, reprezentând  cota indiviză de 24,30 % corespunzătoare locuinţei proprietate UIV ,  parte din PT 670/1 din CF 8288.

Art.2. Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 60 euro/mp conform HCL nr.126/2008 privind aprobarea  preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 30% în momentul încheierii contractului, iar restul sumei în 12 rate lunare egale consecutive.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează                                                                                                                                                               

                                                                                                          p.Secretar municipiu

Rodica Albei

Vatra Dornei

20 ianuarie 2011

NR. 11