ROMÂNIA                                        

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea perioadei, a locatiei si a programului desfasurarii “Zilelor Municipiului” Vatra Dornei

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, intrunit in sedinta ordinara in data de 11.10.2011

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”şi alin. (6) lit. ,,a” pct.4,5,6,, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001  – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă  organizarea şi desfăşurarea Zilelor Muncipiului Vatra Dornei” – ediţia 2011,  în perioada 14-16 octombrie 2011, in zona pietonala de pe Str.Republicii.

            Art. 2 Se aprobă programul de activităţi al Zilelor Municipiului conform anexei la prezenta hotărâre.

            Art. 3  Se  aprobă alocarea sumei de 30.000 lei pentru manifestările zilelor municipiului, sume alocate  astfel: 20.000 de lei din bugetul local şi 10.000 de lei surse atrase (sponsorizări).

            Art. 4 Primarul municipiului, prin Diectia buget contabilitate, Directia Sport, Cultura si Turism şi Compartimentul administrativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

   Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

 

Vatra Dornei

11.10.2011

Nr.111