ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea  a doua locuinţe pentru tineri,

realizate prin Programul ANL, situate în Str.Podu Verde, nr.1

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996, a HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996, ale Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea ANL, precum şi art.15 alin.9 din  HG nr.962/2001 cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.”c” şi alin.5 lit.“a”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea a doua locuinte pentru tineri realizate prin programul ANL, situate în str.Podu Verde nr.1, astfel:

-         ap.nr.12 – Cristea Bogdan;

-         ap.nr.8 – Bruja Radu

Art.2 Primarul municipiului, prin Compartimentul locativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

   Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

 

Vatra Dornei

11.10.2011

Nr.113