ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea art.6 din HCL nr.70/30.06.2011 privind aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru închirierea terenurilor libere de sarcini destinate amplasării unor chioşcuri de difuzare presă, carte, comercializare produse alimentare ambalate, îngheţată, flori, produse artizanale, pe raza municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, intrunit in sedinta ordinara in data de 11.10.2011

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HCL nr. 10/20.01.2011, HCL nr. 57/12.04.2011 privind stabilirea amplasamentului de pe domeniul public şi privat al mun. Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia activitate comercială sezonieră, ale Legii nr.213/1998 privind  proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5) lit. ,,a” şi ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

H OTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aproba modificarea art.6 din HCL nr.70/30.06.2011 privind aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru închirierea terenurilor libere de sarcini destinate amplasării unor chioşcuri de difuzare presă, carte, comercializare produse alimentare ambalate, îngheţată, flori, produse artizanale, pe raza municipiului Vatra Dornei, astfel:

  Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere a amplasamentelor care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt ocupate de construcţii (chioşcuri de difuzare presă, carte) în condiţiile în care deţinătorii construcţiilor solicită expres închirierea terenului şi se angajează să realizeze  înlocuirea chioşcurilor în condiţiile prevăzute de HCL nr. 10/20.01.2011 şi ale documentaţiei de urbanism.

Art.2.Celelalte prevederi ale HCL nr.70/30.06.2011 raman valabile.

Art.3 Primarul municipiului, prin Directia tehnica si Serviciul de urbansim, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

   Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

 

Vatra Dornei

11.10.2011

Nr.114