ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind  modificarea art.2 din HCL nr.68/30.06.2011 privind aprobarea amplasării pe stālpii sistemului de iluminat public a reţelelor telefonice, reţelelor de televiziune prin cablu, panouri publicitare, alte cabluri, plăcuţe şi benere şi a tarifelor de īnchiriere aferente

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, intrunit in sedinta ordinara in data de 11.10.2011

 

Vazand expunerea de motive a Primarului si Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, Serviciul Dezvoltare Strategică şi Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea amplasării pe stālpii sistemului de iluminat public a

reţelelor de telefonie, reţelelor de televiziune prin cablu, panouri publicitare,

plăcuţe şi benere şi a tarifelor de īnchiriere aferente ;

Īn conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile şi completările ulterioare, ale O.G. 71 /2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, precum şi ale Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aproba modificarea art.2 din HCL nr. 68/30.06.2011 privind aprobarea amplasării pe stālpii sistemului de iluminat public a reţelelor telefonice, reţelelor de televiziune prin cablu, panouri publicitare, alte cabluri, plăcuţe şi benere şi a tarifelor de īnchiriere aferente, astfel:

 

Se aproba, īncepand cu data de 15. 10.2011, prelungirea contractelor de īnchiriere cu operatorii existenţi pentru utilizarea stālpilor potrivit prevederilor articolului 1.

          Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr.68/30.06.2011 raman valabile.

          Art.3. Primarul municipiului Vatra Dornei, prin Direcţia Economică si Serviciul de urbanism  va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

   PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

   Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

 

Vatra Dornei

11.10.2011

Nr.115