ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea    vanzarii unei suprafete de 87 mp teren, catre SC CONSACT COMSERV  SRL situat in Str.Republicii, in vederea amenajarii unei miniparcari

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, intrunit in sedinta ordinara in data de 11.10.2011

Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilier local Apetrii Gheorghe, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45  alin.6 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

                   Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeţei de 87 mp,   teren proprietatea privată a municipiului Vatra Dornei, situat în strada Republicii, catre SC CONSACT COMSERV  SRL, teren identic cu PT30966   din CF 30966.

Art. 2 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 60 euro/mp, conform HCL nr.126/2008 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea integrala la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

   Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

11.10.2011

Nr.118