ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii de negociere a contractelor  de administrare a terenurilor cu vegetatie forestiera, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu Ocoalele Silvice de Stat

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

Având în vedere expunerea de motive prezentată de catre domnul consilier local  Mateiciuc Ilie, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin. (5) lit.”a”, precum şi art.45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se constituie comisia de negociere a  contractelor de administrare a terenurilor cu vegetatie forestiera, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu Ocoalele silvice de stat, în următoarea componenţă:

1. Ioan Moraru- Primar

2.Mircea Rusu – Viceprimar

3.Mateiciuc Ilie- Consilier local

4.Chiruta Vasile – Consilier local

5.Cojocaru Nicusor- Consilier local

6.Alexievici Petrica – Consilier local

7.Radu Nedelea- Ing,Silvic Compartimentul cadastru

Art.2. Secretariatul comisiei va fi asigurat de catre Felicia Mezdrea- consilier juridic-Consiliul local.

Art. 3 Comisia constituită la art.1,  va negocia contractele de administrare a terenurilor cu vegetatie forestiera, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu Ocoalele silvice de stat şi le  va supune spre aprobare Consiliului local.

Art.4 Incepand cu data prezentei, se revoca HCL nr.127/30.07.2009 privind împuternicirea primarului municipiului pentru efectuarea demersurilor legale pentru înfiinţarea Asociaţiei proprietarilor de pădure ,, Călimani” în vederea funcţionării unui Ocol Silvic privat.

Art.5.Comisia nominalizată, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

   Pt.  Secretarul unicipiului

     Rodica Albei

 

Vatra Dornei

11.10.2011

Nr.119