ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preţului de închiriere a utilajelor proprietatea municipiului Vatra Dornei

       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 ianuarie 2011

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile  Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(5) lit.,,a” precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se stabileşte preţul de închiriere a utilajelor proprietatea municipiului Vatra Dornei, conform tarifelor prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

          Art.2. Pentru societăţile comerciale care prestează lucrări de interes public, obiect al unui contract în care parte este Primăria Vatra Dornei, preţul de închiriere al utilajelor este de 100 lei/lună/utilaj.

         Art. 3 Cu data prezentei HCL nr. 26/2006 îşi încetează aplicabilitatea.

          Art. 4  Primarul, prin Direcţia buget-contabilitate şi DADP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează                                                                                                                                                               

                                                                                                                   p.Secretar municipiu

Rodica Albei

Vatra Dornei

20 ianuarie 2011

NR. 12