ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea  in folosinta gratuita a doua camere si acces la grup sanitar, in imobilul Scolii generale nr.3, situat in Str.Chilia, catre Asociatia Culturala Transilvania –Cluj Napoca, deschiderii unui centru de zi pentru copii   proveniti din familii cu probleme sociale

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, intrunit in sedinta ordinara in data de 11.10.2011

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată  de catre doamna consilier local Marinca Mihaiela, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În temeiul dispoziţiilor  art. 124, art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.(5) lit.”a”, alin. (2) lit. “d” şi alin.(6) lit.”a”  pct.2,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

        Art. 1 Se aprobă darea  în folosinţă gratuită a doua camere si acces la grup sanitar, in imobilul Scolii generale nr.3, situat in Str.Chilia, catre Asociatia Culturala Transilvania –Cluj Napoca, deschiderii unui centru de zi pentru copii   proveniti din familii cu probleme sociale, pentru o perioadă de 3 ani , cu posibilitate de prelungire conform legii.

           Art. 2 Contravaloarea utilităţilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii va fi suportată de către beneficiar.

          Art.3 Asociatia va da in folosinta centrul de zi prevazut la art.1 in termen de 6 luni de la data prezentei, in caz contrar se va revoca prezenta hotarare.

          Art. 4 Primarul municipiului, prin Compartimentul juridic şi DADP va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

   Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

 

Vatra Dornei

11.10.2011

Nr.120