ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                 VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea HCL nr.57/2011

privind stabilirea amplasamentelor  de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, intrunit in sedinta extraordinara in data de 19.10.2011

 

Având în vedere expunerea de motive prezentata de catre consilier local Vasile Chiruta, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Avand in vedere HCL nr.20/10.01.2011 a Consiliului Local Vatra Dornei, privind stabilirea modelului tip pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se modifica si se completeaza art.1 din HCL nr.57/2011 privind stabilirea amplasamentelor  de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră, astfel :

      Se aprobă amplasamentele, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră, astfel:

-  6  amplasamente pentru inchiriere pentru comercializare produse alimentare la baza partiei Veverita;

- 3  amplasamente pentru inchiriere material sportiv la baza partiei Veverita;

- 1 amplasament pentru inchiriere pentru vanzare produse artizanale pe Aleea Parcului Municipal;

   Art.2  Celelalte prevederi ale HCL nr.57/2011 raman valabile.

    Art.3 Caietul de sarcini va fi intocmit de catre Serviciul de urbanism din cadrul primariei Vatra Dornei cu consultarea comisiei de urbanism.

    Art.4 Lucrarile de amenajare la baza partiei vor fi executate in baza unui proiect intocmit de catre Serviciul de urbanism al Primariei Vatra Dornei impreuna cu   proiectantul partiei Veverita

   Art.5 Primarul, prin Direcţia Tehnică – Serviciul de urbanism,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

   Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

Vatra Dornei

19.10.2011

Nr.121