ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind  modificarea si completarea HCL nr.70/2011 privind aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru închirierea terenurilor libere de sarcini destinate amplasării unor chioşcuri de difuzare presă, carte, comercializare produse alimentare ambalate, îngheţată, flori, produse artizanale, pe raza municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, intrunit in sedinta extraordinara in data de 19.10.2011

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile HCL nr. 10/20.01.2011, HCL nr. 57/12.04.2011 privind stabilirea amplasamentului de pe domeniul public şi privat al mun. Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia activitate comercială sezonieră, ale Legii nr.213/1998 privind  proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5) lit. ,,a” şi ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

H OTĂRĂŞTE:

Art.1 Se modifica Capitolul I, pct.1.1 din anexa la HCL nr.70/2011 privind aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru închirierea terenurilor libere de sarcini destinate amplasării unor chioşcuri de difuzare presă, carte, comercializare produse alimentare ambalate, îngheţată, flori, produse artizanale, pe raza municipiului Vatra Dornei, astfel:

1.1. Se supun licitaţiei publice deschise în vederea închirierii, 10  suprafeţe de teren de maxim 25 mp teren/amplasament, libere de sarcini, aparţinând domeniului public al municipiului Vatra Dornei, pentru realizarea de chioşcuri produse alimentare, material sportiv si  produse artizanale.

Art.2.  Celelalte prevederi ale HCL nr.70/2011 raman valabile.

Art.3 Primarul, prin Direcţia Tehnică – Serviciul de urbanism,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

   Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

Vatra Dornei

19.10.2011

Nr.122