ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării şi completării  organigramei şi  statelor de funcţii  pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice locale

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 noiembrie 2011

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

                În conformitate cu  prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 910252/2011;

 În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „a" şi alin. (3) lit.”b”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Se aprobă Statele de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi   serviciilor publice de interes local, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului şi   serviciilor publice de interes local, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art. 3 Cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea HCL nr. 83/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

        Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

Vatra Dornei

29.11.2011

Nr.125