ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                       VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei locale
a Municipiului Vatra Dornei

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 noiembrie 2011

    Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În conformitate cu prevederile legii nr.155/2010 a poliţiei locale şi ale Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
          Având la bază avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Public înregistrat sub nr. 910.252/2011
          În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b), alin (6) lit. a pct. 7,9,11,12 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,


HOTĂRĂŞTE :


Art.1. (1) Se aprobă înfiinţarea Serviciul public „Poliţia locală Vatra Dornei”, in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei,  prin reorganizarea politiei Locale Vatra Dornei.

(2)Sediul administrativ al Serviciului public “ Poliţia Locală Vatra Dornei” este în Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.15.
Art.2. Poliţia locală Vatra Dornei se organizează prin preluarea personalului Poliţiei Comunitare Vatra Dornei.
Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei locale Vatra Dornei, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.(1) Se aprobă Organigrama Poliţiei locale Vatra Dornei, conform Anexei nr. 2 la, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei locale Vatra Dornei, conform Anexei nr3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.  La înfiinţare, Poliţia locală Vatra Dornei preia bunurile de natura mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi materialelor consumabile existente în inventarul Poliţiei Comunitare Vatra Dornei.
Art.6. Finanţarea cheltuielilor Poliţiei locale Vatra dornei, se asigură integral de la bugetul local, care se includ, la propunerea primarului, în bugetul de venituri şi cheltuieli anual al municipiuluiVatra Dornei.
Art.7. Poliţia Locală va aplica toate actele normative care erau date în competenţa Poliţiei Comunitare.
Art.8 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Vatra Dornei, Seful Poliţiei locale Vatra Dornei şi Biroul Resurse Umane - Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vatra Dornei.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu Serviciul public Poliţia locală Vatra Dornei, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Instituţia Prefectului Judeţului

Suceava.

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                        Contrasemneaza,

                                Pt.  Secretarul municipiului

       Rodica Albei

Vatra Dornei

29.11.2011

Nr.126