ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmirii unui studiu de prefezabilitate pentru utilizarea deşeurilor din lemn la producerea de energie termică şi electrică

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 noiembrie 2011

         

           Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”d” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – republicată, a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1. Se aprobă  întocmirea unui studiu de prefezabilitate pentru utilizarea deşeurilor din lemn la producerea de energie termică şi electrică;

          Art.2 Finanţarea studiului se va face din bugetul local;

         Art. 3. Primarul municipiului, prin  Direcţia Tehnică  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

    Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

Vatra Dornei

29.11.2011

Nr.127