ROMÂNIA                                     

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Vatra Dornei cu  investiţiile realizate prin programul “Utilităţi şi Mediu la standarde Europene în judeţul Suceava”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 noiembrie 2011

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.44, alin.4 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, art. 4 din Legea 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;  

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – republicată, a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

           

            Art.1. (1) Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat  al municipiului Vatra Dornei se modifică şi se completează cu bunuri şi lucrări recepţionate cuprinse în anexa la proiectul de hotărâre, edificate prin programul “Utilităţi şi Mediu la standarde Europene în judeţul Suceava”, conform anexei 1 la Proiectul de hotărâre.

                       (2) Bunurile şi lucrările prevăzute la alin (1) se înregistrează în evidenţele contabile ale Primăriei şi se dau în administrare operatorului serviciului de termoficare din municipiul Vatra Dornei, respectiv Direcţia de Administrare a Domeniului Public. 

            Art. 2. Primarul municipiului, prin  Direcţia Economică  şi Direcţia de Administrare a Domeniului Public va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

        Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

Vatra Dornei

29.11.2011

Nr.128