ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbului de terenuri între

Municipiul Vatra Dornei si SC BUCURA COM SRL

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,  judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 ianuarie 2011

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.1405-1409 din Codul civil, art. 4, art.5 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."b" , alin.(2) lit."d", alin.(6) lit."a", pct.6, precum şi  art.121 alin.(4),  art. 45, art.115 lit.,,b"  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicata cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă schimbul suprafeţei de 2000 mp teren situat în Str.Păcii, proprietatea privată a Municipiului Vatra Dornei, cu suprafata de 9521 mp situat în Str.Parcului, proprietatea  SC BUCURA COM SRL,   în vederea amenajării domeniului schiabil.

Art. 2. Terenul descris la art.1 se identifică după cum urmează:  lot A compus din parcela 1F- parte din parcela 3461/3 din CF 32584, parcela 1582/1  si parcela 1582/2 din CF 3805 – in suprafata de 1600 mp, si lotul B compus din parcela  1F- parte din parcela topo 3461/3 din CF 32584 în suprafată de 400 de mp  – având ca proprietar tabular Municipiul Vatra Dornei, si  PT 1P – 9521 mp din CF 32439 având ca proprietar tabular SC BUCURA COM SRL.

Art.3 Cu data prezentei hotărâri, încetează de drept contractul de concesiune nr.13.930/04.10.2000 şi se abrogă HCL nr.149/30.09.2009.

Art.4 Se însuşeste raportul de evaluare, întocmit de catre evaluator autorizat ing.Lucica Prisacaru.

Art.5 Diferenţa de preţ pentru terenul proprietatea privată a Municipiului Vatra Dornei,  în suma de 5748 de euro va fi achitata de catre SC BUCURA COM SRL astfel: 30 % la momentul perfectării contractului de schimb, diferenţa urmând a fi achitată în 6 rate lunare egale, consecutive.

Art.6. Cheltuielile ocazionate cu efectuarea schimbului, vor fi suportate de către SC BUCURA COM SRL.

 

Art. 7. Se împuterniceşte Primarul municipiului Vatra Dornei,  semneze actul autentic de schimb terenuri în faţa notarului public, care va fi înscris în registrele de publicitate imobiliară  .
Art.8 Primarul municipiului, prin Compartimentul cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează                                                                                                                                                               

                                                                                                                p.Secretar municipiu

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

20 ianuarie 2011

NR. 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARUL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre  

privind aprobarea schimbului de terenuri între

Municipiul Vatra Dornei si SC BUCURA COM SRL

 

              Municipiul Vatra Dornei, staţiune de interes naţional, este recunoscută şi pentru calitatea celor trei părtii de schi alpin- pârtia Parc, pârtia de la telescaun şi pârtia recent finalizată Veveriţa, din cadrul proiectului Refacerea şi dezvoltarea infrastructurii de turism în parcul balnear Vatra Dornei- lot. 2.

    Domeniul schiabil al localitaţii s-a extins, motiv pentru care, în vederea amenajării acestuia şi modernizării, vă propun prezentul proiect de hotărâre, ce presupune schimbul suprafeţei de 2000 mp teren situat în Str.Păcii, proprietatea privată a Municipiului Vatra Dornei, cu suprafata de 9521 mp situat în Str.Parcului, proprietatea  SC BUCURA COM SRL.

              Conform rapoartelor de evaluare întocmite de expert Lucica Prisăcaru, valoarea terenului în suprafaţă de 2000 mp în zona pârtiei Parc este de 120.000 euro şi a terenului de 9521 mp în zona pârtiei Veveriţa este de 114.252 euro. Diferenţa de preţ pentru terenul proprietatea privată a Municipiului Vatra Dornei,  în suma de 5748 de euro va fi achitata de catre SC BUCURA COM SRL astfel: 30 % la momentul perfectării contractului de schimb, diferenţa urmând a fi achitată în 6 rate lunare egale, consecutive.

Comisia de urbanism, la deplasarea în teren a avizat favorabil acest schimb, terenul ce urmează a intra în proprietatea municipiului, identificat conform planurilor cadastrale fiind situat în  partea estică a pârtiei Veveriţa.

 

Faţă de cele prezentate, vă rog să analizaţi şi să hotărâţi.

 

PRIMAR,

ING. IOAN MORARU

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

RAPORT NR. 862/14.01.2011

La proiectul de hotărâre  

privind aprobarea schimbului de terenuri între

Municipiul Vatra Dornei si SC BUCURA COM SRL

 

             În  Municipiul Vatra Dornei funcţionează trei părtii de schi alpin- pârtia Parc, pârtia de la telescaun(particulară) şi pârtia  Veveriţa, din cadrul proiectului Refacerea şi dezvoltarea infrastructurii de turism în parcul balnear Vatra Dornei- lot. 2.

  Domeniul schiabil al localitaţii s-a extins, motiv pentru care, în vederea amenajării acestuia şi modernizării, vă propun prezentul proiect de hotărâre, ce presupune schimbul suprafeţei de 2000 mp teren situat în Str.Păcii, proprietatea privată a Municipiului Vatra Dornei, cu suprafata de 9521 mp situat în Str.Parcului, proprietatea  SC BUCURA COM SRL.

            Terenul  se identifică după cum urmează:  lot A compus din parcela 1F- parte din parcela 3461/3 din CF 32584, parcela 1582/1  si parcela 1582/2 din CF 3805 – in suprafata de 1600 mp, si lotul B compus din parcela  1F- parte din parcela topo 3461/3 din CF 32584 în suprafată de 400 de mp  – având ca proprietar tabular Municipiul Vatra Dornei, si  PT 1P – 9521 mp din CF 32439 având ca proprietar tabular SC BUCURA COM SRL. Comisia de urbanism a avizat favorabil schimbul, terenul ce urmează a intra în proprietatea municipiului fiind situat în  partea estică a pârtiei Veveriţa.

              Conform rapoartelor de evaluare întocmite de expert Lucica Prisăcaru, valoarea terenului în suprafaţă de 2000 mp în zona pârtiei Parc este de 120.000 euro şi a terenului de 9521 mp în zona pârtiei Veveriţa este de 114.252 euro. Diferenţa de preţ pentru terenul proprietatea privată a Municipiului Vatra Dornei,  în suma de 5748 de euro va fi achitata de catre SC BUCURA COM SRL.

Faţă de cele prezentate, susţin proiectul de hotărâre în forma prezentată de iniţiator.

 

Inspector cadastru,

ING. COSMIN NACU