ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării Concursului Interjudeţean de matematică- Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia aXIII-a şi a Concursului Judeţean de informatică-ediţia a VI-a

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, intrunit în şedinţă ordinară în data de 29 noiembrie 2011

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  1, 5, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1  Se aprobă cofinanţarea Concursului Interjudeţean de matematică- Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia a XIII-a şi a Concursului Judeţean de informatică-ediţia a VI-a , care se va desfăşura în perioada 10-12 decembrie 2011, la Liceul Teoretic Ion Luca -Vatra Dornei cu suma de 10.000 lei.

           Art. 2 Sumele alocate vor fi decontate pe baza documentelor justificative.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcţia buget-contabilitate şi Liceul teoretic Ion Luca va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

    Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

Vatra Dornei

29.11.2011

Nr.130