ROMÂNIA                                      

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind acordul Consiliului local pentru amplasarea unui semnal ,,Piatra Drumeţului” în Parcul municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, intrunit în şedinţă ordinară în data de 29 noiembrie 2011

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În conformitate cu prevederile  Legii nr.213/1999 - privind proprietatea publică şi regimul juridic ale acesteia ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.“a”pct.1,4,10  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se aprobă  amplasarea unui semnal ,,Piatra Drumeţului” în Parcul municipiului Vatra Dornei.

     Art.2   Sumele necesare pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 1 vor fi suportate din donaţii.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Compartimentul urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

    Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

Vatra Dornei

29.11.2011

Nr.131