ROMÂNIA                                      

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind privind participarea municipiului Vatra Dornei la Proiectul Cultural Judeţean “Crăciun în Bucovina”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, intrunit în şedinţă ordinară în data de 29 noiembrie 2011

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.“a”pct.1,4,10  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1  (1) Se aprobă  participarea municipiului Vatra Dornei la Proiectul Cultural judeţean „Crăciun în Bucovina”.

                   (2) Calendarul evenimentelor în municipiul Vatra Dornei va fi corelat cu programul Consiliului Judeţean Suceava

     Art.2 Se aprobă alocarea sumei de __________ lei pentru manifestările cuprinse în programul „Crăciun în Bucovina” ediţia 2011. 

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcţia Sport Cultură Turism şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

    Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

Vatra Dornei

29.11.2011

Nr.132