ROMÂNIA                                

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării unor acţiuni şi manifestări pe perioada 1 decembrie 2011-8 ianuarie 2012 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, intrunit în şedinţă ordinară în data de 29 noiembrie 2011

       Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

           În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.2, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

        Art. 1 Se aprobă Programul în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni şi manifestări pe perioada 1 decembrie 2011-8 ianuarie 2012  conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

       Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 50.000  lei  necesară organizării şi desfăşurării manifestărilor specifice perioadei sezonului de iarnă 2011- 2012.

      Art. 3 . Sumele alocate vor fi suportate din bugetul local şi surse atrase.

      Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul administrativ, Casa de cultură, Serviciul de promovare a turismului şi Direcţia de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

    Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

Vatra Dornei

29.11.2011

Nr.133