ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia  Sărbătorilor de Crăciun unor persoane singure şi familii cu venituri reduse

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, intrunit în şedinţă ordinară în data de 29 noiembrie 2011

             Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”d” şi alin.6 pct. 2 , precum şi art 45 alin.1 din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale - Republicată ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 15.000 lei,  din capitolul Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii, subcapitolul-cheltuieli materiale şi servicii, alte acţiuni privind asistenţa socială pentru acordarea de pachete cu produse alimentare persoanelor singure şi familiilor cu venituri reduse.

Art. 2 Se vor acorda 600 de pachete, fiecare în valoare de 25 lei, conţinând produse alimentare de strictă necesitate.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcţia de asistenţă socială şi Serviciul Buget-contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

    Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

Vatra Dornei

29.11.2011

Nr.134