ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea HCL nr.105/11.10.2011 privind acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, intrunit în şedinţă ordinară în data de 29 noiembrie 2011

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 2, 16, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă suplimentarea sumei alocate  prin HCL nr. 105/11.10.2011, ca premii pentru  familiile domiciliate în  municipiul Vatra Dornei care au împlinit 50 ani de căsătorie cu suma de 5000 de  lei.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din bugetul local şi surse atrase.

     Art.3 Primarul, prin  Compartimentul de stare civilă şi Serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

       PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

    Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

Vatra Dornei

29.11.2011

Nr.135