ROMÂNIA                                      

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind acceptul Consiliului Local privind donaţia pentru suprafaţa de 34 mp teren situat în strada Lucian Blaga nr. 2, din partea proprietarului Prutnal Maria

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, intrunit în şedinţă ordinară în data de 29 noiembrie 2011

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În conformitate cu prevederile  art. 121 (3) din  Legea nr. 215/2001;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.6 lit.“a”pct.11  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1  Se dă acceptul Consiliului Local pentru donaţia suprafeţei de 34 mp teren situat în strada Lucian Blaga nr. 2, proprietatea doamnei Prutnal Maria;

     Art.2      Contravaloarea documentelor notariale privind transferul de proprietate vor fi suportate din bugetul local.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcţia economică şi compartimentul juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

       PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

    Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

Vatra Dornei

29.11.2011

Nr.136