ROMÂNIA                                      

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind acceptul Consiliului Local privind modificarea HCL nr. 102/2009 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 304 mp teren situat în strada Podu Verde, nr. 8 aferent căii de acces şi construcţiilor proprietate personală a domnului Cărăuş Neculai

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, intrunit în şedinţă ordinară în data de 29 noiembrie 2011

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În conformitate cu prevederile  art. 123(3) din  Legea nr. 215/2001;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5lit.“b  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1 Se modifică art 2 din HCL nr. 102/2009 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 304 mp teren situat în strada Podu Verde, nr. 8 aferent căii de acces şi construcţiilor proprietate personală a domnului Cărăuş Neculai, şi va avea următorul cuprins:

„Art.2. Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 50 euro/mp conform HCL nr.126/2008 privind aprobarea  preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului, iar restul sumei în 48 rate lunare egale consecutive”.

      Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcţia economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

    Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

Vatra Dornei

29.11.2011

Nr.137