ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă cătreDrumen Evelina, strada Bărnărel  nr. 2, în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, intrunit în şedinţă ordinară în data de 29 noiembrie 2011

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei,  ajutor de urgenţă pentru  minora Drumen Evelina, în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale.

          Art. 2 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

      PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

    Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

Vatra Dornei

29.11.2011

Nr.138