ROMÂNIA                                      

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind acceptul Consiliului Local privind privind închirierea imobilului proprietatea doamnei Rotaru Dorina situat în strada Parcului, nr. 10

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, intrunit în şedinţă ordinară în data de 29 noiembrie 2011

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În conformitate cu prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art.123 alin.1  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală – Republicată ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit”a” pct.17 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se dă ascceptul Consiliului Local pentru închirierea imobilului situat în strada Parcului nr. 10 proprietatea Rotaru Dorina, pentru destinaţia locuinţe sociale;

Art.2. Preţul închirierii imobilului va fi stabilit prin negociere de către comisia de negociere numită prin HCL nr. HCL nr. 80/30.07.2008 cu modificările ulterioare.

Art.3. Contravaloarea chiriei imobilului va fi suportată din bugetul local parţial suma va fi recuperată de la chiriaşi;

         Art.4 Primarul municipiului, prin Direcţia economică, compartimentul juridic şi compartimentul locativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

      PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

    Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

Vatra Dornei

29.11.2011

Nr.139