ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea deplasării şi cheltuielilor  aferente deplasării în oraşul Ostiglia - Italia a grupului folcloric de copii „Plaiurile dornelor” din cadrul Clubului Copiilor şi Elevilor Vatra Dornei

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 noiembrie 2011

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5,6 precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1000 lei, în vederea deplasarii in orasul Ostiglia – Italia a grupului folcloric de copii „Plaiurile dornelor” din cadrul Clubului Copiilor şi Elevilor Vatra Dornei.

          Art. 2  Sumele alocate conform art.1 vor fidecontate pe baza unor documente justificative.

          Art. 3 Primarul, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

    Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

 

Vatra Dornei

29.11.2011

Nr.140