ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

modificarea si completarea HCL nr.118/11.10.2011 privind aprobarea  vanzarii unei suprafete de 87 mp teren, catre SC CONSACT COMSERV  SRL situat in Str.Republicii, in vederea amenajarii unei miniparcari

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 noiembrie 2011

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere adresa nr.14.280/16.11.2011 a Institutiei Prefectului Judetului Suceava ;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45  alin.6 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

             Art. 1 Se modifica art.1 din HCL nr.118/11.10.2011 astfel:

      Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, a suprafetei de 87mp, teren identic cu PT 30966 din CF 30966.

           Art.2 Se aprobă vânzarea suprafeţei de 87 mp,  teren care apartine domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, teren  situat în strada Republicii, catre SC CONSACT COMSERV  SRL-proprietara constructiei, teren identic cu PT30966   din CF 30966.

Art. 3 Cumparatorul nu va afecta investitia realizata prin proiectul „Refacerea si dezvoltarea Infrastructurii tursitice in Parcul Balnear Vatra-Dornei, Lot1 ”.

 Art.4 Celelalte prevederi ale HCL nr.118/11.10.2011 raman valabile.

Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

   Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

Vatra Dornei

29.11.2011

Nr.142