ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea HCL nr.112/2011 privind « aprobarea  închirierii  suprafeţei de 381 mp teren proprietatea privata a  municipiului Vatra Dornei, teren  situat în str. Cetinii, catre SC MERIDIAN TURISM SA,  în vederea realizării unei  parcari pentru functionarea Hotelului Alpin »

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2011

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin. (5) lit. “b” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Revocarea HCL nr.112/2011 privind aprobarea  închirierii suprafeţei de 381 mp teren, proprietatea municipiului Vatra Dornei, teren situat în str. Cetinii,   catre SC MERIDIAN TURISM SA pe o durată de un an de zile,  cu posibilitatea de prelungire conform legii,   în vederea unei  parcari pentru functionarea Hotelului Alpin.

Art. 2 Se reziliaza contractul de inchiriere incheiat in baza HCL nr.112/2011.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serv. Contabilitate,  compartimentul cadastru şi Serviciul de urbansim, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

    

                 Contrasemneaza,

   Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

Vatra Dornei

29.11.2011

Nr.143