ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  închirierii  prin licitatie publica a suprafeţei de 500 mp teren proprietatea privata a  municipiului Vatra Dornei, teren  situat în str. Cetinii

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2011

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin. (5) lit. “b” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 republicata – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă inchirierea prin licitatie publica, a suprafetei de 500 mp teren situat in Str.Cetinii, apartinand domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire conform legii.

Art. 2 Pretul de pornire la licitatie, va fi stabilit conform HCL nr.134/2010 privind taxele si impozitele locale pentru anul 2011, iar pasul de licitatie va fi de 10% din pretul de pornire la licitatie.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Directia economica –Serviciul Venituri şi Serviciul de urbansim, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

    

                 Contrasemneaza,

   Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

29.11.2011

Nr.144