ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                 VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării unui drept de servitute de trecere asupra parcelei 1F si 2F teren înscris în CF nr. I,  în favoarea d-lui Apachitei Mugurel


 
Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 noiembrie 2011


      
Având în vedere expunerea de motive prezentată de catre consilierul local Alexievici Petrica, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;
    În conformitate cu dispoziţiile, art. 755 – 769 din Legea nr.287/2009 privind codul civil;
      În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, precum şi al art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale;


HOTĂRĂŞTE:


         Art. 1. Se aprobă acordarea unui drept de servitute de trecere, în favoarea d-lui Apachitei Mugurel, asupra terenului proprietatea privată a Municipiului Vatra Dornei, înscris în CF nr. I  nr. topo 1F si 2F, identificat în planul de situaţie, întocmit de ing.Nacu Constantin, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
       Art. 2. Se instituie în sarcina petentului   Apachitei Mugurel, pentru folosinţa celor 391 mp teren, obligaţia de a plăti 50 lei/lună, reprezentând echivalentul lipsei folosinţei stabilită în raport cu valoarea lui de circulaţie.
       Art. 3. Stingerea dreptului de servitute se va face în condiţiile prevăzute de Codul civil.
        Art. 4. Se dispune notarea în cartea funciară a dreptului de servitute constituit prin art. 1 al prezentei hotărâri.
       Art. 5.
Primarul, prin Direcţia Tehnică – Compartimentul cadastru,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

   Pt.  Secretarul municipiului

     Rodica Albei

Vatra Dornei

29.11.2011

Nr.145