R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a doamnei Abutnăriţei Paraschiva

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 8 februarie 2011

 

            Având în vedere 

            -Referatul  constatator semnat de  Primarului municipiului Vatra Dornei şi secretar ;

            -Demisia nr. 2051/31.01.2011 din calitatea de consilier local a doamnei Abutnăriţei Paraschiva;

            -dispoziţiile  art.9 alin.(2) lit.a, art.10 şi art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

             În temeiul art. 45  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,a administraţiei publice locale

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art.1. Se ia act de  încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a doamnei Abutnăriţei Paraschiva, înscrisă pe lista electorală a Partidului Social Democrat la alegerile din 1 iunie 2008.

          Art.2. Se declară vacant locul de consilier local deţinut de doamna Abutnăriţei Paraschiva.

            Art.3. Primarul şi secretarul municipiului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează                                                                                                                                                               

                                                                                                        p.Secretar municipiu

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

8 februarie 2011

NR. 16