R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Apetrii Toader

 

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 8 februarie 2011

 

            Având în vedere 

            -Referatul  constatator semnat de  Primarului municipiului Vatra Dornei şi secretar ;

            -Demisia nr. 2052/31.01.2011 din calitatea de consilier local a domnului  Apetrii Toader ;

            -dispoziţiile  art.9 alin.(2) lit.a, art.10 şi art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

             În temeiul art. 45  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,a administraţiei publice locale

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art.1. Se ia act de  încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Apetrii Toader , înscris pe lista electorală a Partidului Social Democrat la alegerile din 1 iunie 2008.

          Art.2. Se declară vacant locul de consilier local deţinut de domnul Apetrii Toader .

            Art.3. Primarul şi secretarul municipiului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează                                                                                                                                                              

                                                                                                p.Secretar municipiu

Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

8 februarie 2011

NR. 18