R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatului de consilier municipal a  domnului Mateiciuc Ilie

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 8 februarie 2011

                       

              Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul secretarului municipiului, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, HCL nr. 18/2011, prin care Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei constată încetarea de drept a mandatului de consilier local PSD a domnului Apetrii Toader precum şi   adresa nr.     2487/03.02.2011 a organizaţiei judeţene PSD;                               

                Conform procesului verbal al comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Vatra Dornei;

                În conformitate cu prevederile art.96 alin.9 din Legea nr.67 / 2004- pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

               În temeiul art.45 alin.1  din Legea  nr.215/2001-rep. privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

                         Art.1 – Se valideaza mandatul de consilier local  a domnului Mateiciuc Ilie,  membru al Partidului Social Democrat- Filiala  Vatra Dornei.

                         Art.2- De la data validarii mandatului de consilier local, domnul Mateiciuc Ilie face parte din comisia  de specialitate nr. I pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Vatra Dornei, servicii, comerţ, agricultură-silvicultură şi din comisia de specialitate nr. III pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, juridică şi de disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează                                                                                                                                                               

                                                                                                p.Secretar municipiu

Rodica Albei

Vatra Dornei

8 februarie 2011

NR. 19