ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii din cadrul Direcţiei Cultură, Sport, Turism

 

    Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 ianuarie 2011

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu  prevederile HCL nr. 83/2010 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „a" şi alin. (3) lit.”b”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Cultură, Sport, Turism conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.    

            Art.2 HCL nr.83/2010 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei şi  statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice locale se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Compartimentul Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează                                                                                                                                                              

                                                                                                                     p.Secretar municipiu

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

20 ianuarie 2011

NR. 2