ROMÂNIA                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea HCL nr. 189/18.12.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 8 februarie 2011

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Conform prevederilor din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a”pct.1, art.115 alin. 1 lit. ,,bprecum şi al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se modifică art. 1  dinHCL nr. 189/2008  privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei, modificată prin HCL 79/30.04.2009, după cum urmează:

a) Boca Roman- consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 1

      Mateiciuc Ilie-  consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 1

b) Mironescu Vasile- consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 2

      Marinca Mihaiela-  consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 2

c)  Albei Mihai- consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 4

       Pindelea Grigore- consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 4

d) Cheşa Elena- consilier local,Grădiniţa cu program prelungit nr. 1

e) Cojocaru Nicuşor- consilier local,Grădiniţa cu program normal nr. 4

f) Proboteanu Constantin- consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

     Apetrii Gheorghe - consilier local,  Liceul teoretic Ion Luca

 

 

g) Buzilă Gheorghe- consilier local, Grup Şcolar Vasile Deac

    Chiruţă Vasile-consilier local, Grup Şcolar Vasile Deac

Art. 2  Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 189/2008 rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul municipiului şi consilierii nominalizaţi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

                                                                                              Contrasemnează                                                                                                                                                              

                                                                                                p.Secretar municipiu

                                                                                                  Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

8 februarie 2011

NR. 20