ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă  pentru Rotundu Maria Cristina

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 8 februarie 2011

                                                                                                                                                                                               

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 4000 lei,  ajutor de urgenţă pentru  Rotundu Maria Cristina, în vederea efectuării unor consultaţii medicale şi operaţii în străinătate.

          Art. 2 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează                                                                                                                                                               

                                                                                                p.Secretar municipiu

Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

8 februarie 2011

NR. 21