ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 8 februarie 2011

 

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;

-                     Raportul compartimentului DSIE;

-                     Prevederile art.12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2006 privind Serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;

-                     În temeiul art. 36 alin. 4 lit. d), alin. (6) lit.a) pct.14, precum  şi art. 45 alin. (1)din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările  ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava” conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

    Art. 2. Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează                                                                                                                                                               

                                                                                                p.Secretar municipiu

Rodica Albei

Vatra Dornei

8 februarie 2011

NR. 22