ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea cofinanţării proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 8 februarie 2011

 

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;

-                     Raportul Direcţiei tehnice- compartiment  DSIE;

-                     În temeiul art. 36 alin. (4) lit. f), alin. (6) lit.a) pct.14, precum  şi art. 45 alin. (1)din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările  ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1. Se aprobă cofinanţarea de către Municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava a proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”, cu suma de 259.685 euro, ce reprezintă contribuţia din cheltuielile eligibile aferente investiţiilor, defalcate astfel:

- anul 2011- 64.921 euro

- anul 2012-103.874 euro

- anul 2013- 90.890 euro

    Art. 2. Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează                                                                                                                                                              

                                                                                                p.Secretar municipiu

Rodica Albei

Vatra Dornei

8 februarie 2011

NR. 23