ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Consiliul local al municipiului Vatra Dornei şi Societatea Română de Radiodifuziune-Postul Radio România Cultural

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 8 februarie 2011

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.“a”, pct 1, 4, 5precum şi art.45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată,  cu modificărle şi  completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

             Art. 1 Se aprobă  acordul de parteneriat dintre Consiliul local al municipiului Vatra Dornei şi Societatea Română de Radiodifuziune-Postul Radio România Cultural , conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte primarul municipiului pentru semnarea acordului prevăzut la art.1.

Art. 3 Se aprobă alocarea sumei de 1500 lei, reprezentând premii pentru concurenţii, spectatorii şi ascultătorii emisiunii ,, Cine ştie, câştigă!”.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcţia Cultură-Sport-Turism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează                                                                                                                                                               

                                                                                                p.Secretar municipiu

Rodica Albei

Vatra Dornei

8 februarie 2011

NR. 24