ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind acordul, de principiu, pentru înfiinţarea unei societăţii comerciale 

cu răspundere limitată, cu obiect de activitate ecarisaj

 

Consiliul Local al Municipiului  Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 8 februarie 2011

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           Prevederile  din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

        Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

             În baza art. 1 alin.2), lit.,,g” pct. 2, art.10, art.17, art.36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct.19, art.45 şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

           Art.1 Se aprobă, de principiu,  înfiinţarea unei societăţi comerciale de interes local , cu asociat unic Municipiul Vatra Dornei- prin Consiliul local, având ca obiect principal de activitate ecarisaj şi activităţi conexe.

           Art.2  Se împuterniceşte consilierul juridic Mezdrea Felicia pentru efectuarea tuturor demersurilor legale necesare pentru înfiinţarea şi înregistrarea societăţii.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează                                                                                                                                                              

                                                                                                                 p.Secretar municipiu

Rodica Albei

Vatra Dornei

8 februarie 2011

NR. 25

 

 

Proiect14

Consiliul local nr.2659/07.02.2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind acordul, de principiu, pentru înfiinţarea unei societăţii comerciale 

cu răspundere limitată, cu obiect de activitate ecarisaj

 

Consiliul Local al Municipiului  Vatra Dornei, jud. Suceava,

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           Prevederile  din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

        Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

             În baza art. 1 alin.2), lit.,,g” pct. 2, art.10, art.17, art.36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct.19, art.45 şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

           Art.1 Se aprobă, de principiu,  înfiinţarea unei societăţi comerciale de interes local , cu asociat unic Municipiul Vatra Dornei- prin Consiliul local, având ca obiect principal de activitate ecarisaj şi activităţi conexe.

           Art.2  Se împuterniceşte consilierul juridic Mezdrea Felicia pentru efectuarea tuturor demersurilor legale necesare pentru înfiinţarea şi înregistrarea societăţii.

Iniţiator

Primar

Ioan Moraru

 

 

 

 

Avizat de legalitate

p.Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARUL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind

acordul, de principiu, pentru înfiinţarea unei societăţii comerciale

cu răspundere limitată, cu obiect de activitate ecarisaj

        Primăria Municipiului Vatra Dornei a demarat un program de strîngere şi sterilizare a câinilor fără stapân, pentru care a închiriat un teren, a construit adăposturi. Acest program este în plină desfăşurare, deşi activitatea  nu are la acest moment eficienţa dorită. Intenţia noastră a fost şi este de a strânge câinii fără stapân care să fie găzduiţi în  adăposturi speciale, unde să se bucure de îngrijire. Adăposturile construite sunt puţine şi supraaglomerate, iar problema s-a accentuat în ultimul timp prin apariţia a numeroşi câini proveniţi din afara oraşului.

Avem semnale de la cetăţeni că sunt aduşi câini pe raza localităţii şi abandonaţi, motiv pentru care trebuie să fim mai hotărâţi în efortul nostru de a rezolva această problemă.

Pentru a găsi cea mai bună cale de rezolvare a situaţiilor create, intenţia mea este de a demara  o strategie complexă, care să reducă serios numărul câinilor fără stapân din municipiu,   ce va fi stabilită în urma unor dezbateri la care să participe toţi cei interesaţi – ONG-uri, mass media, specialişti şi cetăţenii iubitori ai acestor animale, dar şi cei afectaţi de ele.

Ca prim pas propun înfiinţarea unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate ecarisaj şi activităţi conexe, pentru a putea gestiona şi soluţiona eficient şi legal activitatea specifică.

Faţă de cele prezentate, vă rog să analizaţi şi să hotărâţi.

 

PRIMAR,

IOAN MORARU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul local nr. 2661/07.02.2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

RAPORT

 la proiectul de hotărâre privind acordul, de principiu, pentru înfiinţarea unei societăţii comerciale

cu răspundere limitată, cu obiect de activitate ecarisaj

 

          Prin HCL nr.98/2008, modificată prin HCL nr. 198/2008  a fost aprobată achizitionarea unei suprafete de teren, în vederea înfiinţării, construirii şi finanţării unui adăpost pentru animale.

         Terenul a fost închiriat, conform prevederilor HCL nr. 69/2009 şi au fost construite adăposturi.

          În conformitate cu prevederile OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a amenaja din fonduri proprii, în funcţie de necesităţi,  adăposturi pentru câinii fără stăpân, respectiv pentru acei câini care circulă liberi, fără însoţitor, în locuri publice.

         Adăposturile construite sunt  supraaglomerate, iar problema s-a accentuat în ultimul timp prin apariţia a numeroşi câini proveniţi din afara oraşului.

Pentru buna gestionare a activităţii de ecarisaj se propune înfiinţarea de către consiliul local a unei societăţi comerciale cu răspundere limitată care să aibă obiect principal de activitate ecarisaj.

Faţă de cele prezentate, susţin proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Consilier juridic,

Petronela Vlasa